Δες φώτο
28.01.2021

Οι 10 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και η σύνδεσή τους με τη μετανάστευση

Πώς συνδέεται η βιώσιμη ανάπτυξη με τη μετανάστευση και γιατί είναι τόσο σημαντικό να επενδύσουμε στην καλή διαχείριση της μετανάστευσης για να επιτύχουμε την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο;

Οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, και παράγουν περισσότερο από το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ (IOM και McKinsey & Company 2018).

Η ενσωμάτωσή τους σε νέες κοινότητες, μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη στις κοινότητες μέσα από την πολιτισμική πολυμορφία, την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και τις νέες δεξιότητες. Παράλληλα, αυτό λειτουργεί και αντίστροφα, καθώς μέσα από τις γνώσεις που αποκτούν, μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες από τις οποίες προέρχονται με τη μορφή της οικονομικής ενίσχυσης αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξή τους.  Η μετανάστευση συνδέεται λοιπόν άρρηκτα με την ανάπτυξη και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο και καλή διαχείριση, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο και πίεση ούτε οι άνθρωποι αλλά ούτε και οι κοινότητες στις οποίες μεταναστεύουν.

Η ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη εγκρίθηκε το 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υιοθετώντας 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό μέσα από την εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, να επιτευχθεί η ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.  

Το πρόταγμα «να μην μείνει κανένας πίσω» αποτελεί στόχο της Ατζέντας 2030, οριοθετώντας το γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της σύνθετης και δυναμικής σχέσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.

Δέκα είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται πιο άμεσα με τη μετανάστευση σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και η εφαρμογή τους μπορεί πραγματικά να φέρει την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης και τελικά στη ζωή των ανθρώπων.

Οι στόχοι αναφέρονται: στην ανάγκη για εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση καλής υγείας και ευημερίας στους ανθρώπους, στην ανάγκη για ισότητα των φύλων και στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ανθρώπων είτε αυτή καθορίζεται από το γένος είτε από την καταγωγή, στο δικαίωμα όλων στην αξιοπρεπή εργασία, στη βιωσιμότητα των πόλεων και στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην ανάγκη για βασικές θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και οι ισχυροί θεσμοί, καθώς επίσης στην ανάγκη της συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων.

Έχοντας ως βάση λοιπόν τους δέκα αυτούς στόχους θα προσπαθήσουμε μέσα από δέκα άρθρα να απαντήσουμε και να εξηγήσουμε το τι πρεσβεύουν οι στόχοι αυτοί, πώς συνδέονται με τη μετανάστευση και πώς τελικά μέσα από την εφαρμογή τους μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. 

1. Στόχος 1 [Μηδενική φτώχεια]: Μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια μέσα στην επόμενη δεκαετία;

2. Στόχος 11 [βιώσιμες πόλεις]: Ποιες είναι οι πόλεις που θα θέλαμε να ζούμε;

3. Στόχος 13 [δράση για το κλίμα]: Η κλιματική αλλαγή είναι μία σκληρή αλήθεια.

4. Στόχος 16 [ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυροί θεσμοί]: Για έναν ειρηνικό κόσμο με ισχυρά κράτη δικαίου.

5. Στόχος 17 [συνεργασία για τους στόχους]: Η συνεργασία είναι ο στόχος που περιέχει και τον περιέχουν όλοι οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

6. Στόχος 3 [καλή υγεία και ευημερία]: Πόσο δεδομένη είναι η πρόσβαση των ανθρώπων στην Υγεία;

7. Στόχος 4 [ποιοτική εκπαίδευση]: Οι ίσες ευκαιρίες στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους είναι μία επένδυση για ένα βιώσιμο αύριο παγκοσμίως.

8. Στόχος 5 [ισότητα των φύλων]: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών.

9. Στόχος 10 [μείωση των ανισοτήτων]: Για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες και διακρίσεις.

10. Στόχος 8 [αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη]: Η ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας οικονομίας, ξεκινάει από το δικαίωμα της αξιοπρεπής εργασίας για όλους.