Δες φώτο

Οι δράσεις μας

Έκθεση

Η έκθεση με τίτλο «Οι προκλήσεις της Ατζέντα 2030: Η μετανάστευση ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης» επικεντρώνεται στη σχέση βιώσιμης ανάπτυξης και μετανάστευσης, επιχειρώντας να παρουσιάσει τα βήματα της Ελλάδας σε σχέση με την υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Στο πρώτο μέρος της έκθεσης επιχειρείται μία σύντομη επισκόπηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα με την άφιξη προσφύγων και μεταναστών/ριων κατά τα τελευταία έτη υπό το πρίσμα των ΣΒΑ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δράσεις της κεντρικής διοίκησης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών/ριων και πώς αυτές συνδέονται με τους ΣΒΑ. Στο τέλος, επιχειρείται μία γενική αποτίμηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της χώρας μας όσον αφορά στην εκπλήρωση του στόχου «κανένας να μη μείνει πίσω».

Case study

To case study «Από το παγκόσμιο στο τοπικό: η μετανάστευση ως ευκαιρία ενίσχυσης της βιωσιμότητας των πόλεων» απευθύνεται σε εκπροσώπους οργανισμών και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Παρά τις προσπάθειες να μπουν εμπόδια και να υψωθούν – κυριολεκτικά ή μεταφορικά- τείχη μεταξύ των κρατών με σκοπό την αποτροπή της μετανάστευσης, οι πόλεις και οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές που δίνουν παραδείγματα συνεργασιών για την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στη βελτίωση των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους τους. Κατά καιρούς έχουν συγκροτηθεί δίκτυα πόλεων και τοπικών κοινοτήτων τα οποία προχώρησαν σε συνεργατικές πρωτοβουλίες και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θεματικούς άξονες κοινού ενδιαφέροντος για την προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

Στην ατζέντα 2030 αναγνωρίζεται η θετική συμβολή της μετανάστευσης στον παραγόμενο πλούτο χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζεται επίσης ότι η διεθνής μετανάστευση είναι μια πολυδιάστατη πραγματικότητα μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, η οποία απαιτεί συνεκτικές και συνολικές απαντήσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σύνοψη πολιτικής

Μέσω της παρούσας σύνοψης πολιτικής αναλύονται τρεις βασικοί πυλώνες που θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστριών και των προσφυγισσών στην ελληνική κοινωνία. Η καταπολέμηση της βίας με την ταυτόχρονη διαμόρφωση ενός ολιστικού υποστηρικτικού πλαισίου, η παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής στην οικονομική ζωή και, τέλος, η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού αποτελούν κάποια από τα βασικά στοιχεία προς μία επιτυχή διαδικασία ένταξης. Η ανάλυση γίνεται υπό το πρίσμα της Agenda 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη βάση της προσέγγισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Human Rights Based Approach). Οι αρχές της συμμετοχικότητας και της μη διάκρισης είναι βασικές για την πραγμάτωση του κύριου στόχου της Agenda 2030 «να μη μείνει κανένας πίσω».

Δείτε περισσότερα εδώ